Göteborgs konsthall

Information från 2008
   
Profil På Göteborgs Konsthall är samtidskonsten i centrum. Göteborgs Konsthall presenterar grupp- och soloutställningar med svenska och internationella konstnärer som visar på mångfalden inom den samtida konsten. Parallellt med detta arrangeras konstnärssamtal, visningar, seminarier, lektioner för barn och unga och andra programaktiviteter för att skapa nya infallsvinklar, möten, kontakter och dialog.
   
Antal besökare 40000
   
Antal samtida konstutställningar 7
   
Antal anställda 6,5
   
Kommun Göteborg
   
Huvudman Göteborgs stad
   
Hemsida http://www.konsthallen.goteborg.se
   
E-post Goteborgs.konsthall@kultur.goteborg.se
   
Policy Göteborgs Konsthall upprättar skriftliga avtal för varje konstnär. Konsthallen täcker samtliga utlägg för frakt, försäkring, resor, hotell, teknisk utrustning och tjänster i samband med installeringen. I samband med utställningar utgår alltid arvode.
   
Visioner Vår vision handlar om att i största möjliga mån kunna följa MU-avtalet, och att upprätta kontrakt enligt principen med specifikationer för medverkandeersättning respektive utställningsersättning.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 2414 000 000 kr 35,7 %
Konstnärsarvoden 47 000 000 kr 0,7 %
Lokaler 1018 000 000 kr 15,1 %
Bevakning 4 000 000 kr 0,1 %
Övrigt 3274 000 000 kr 48,5 %
SUMMA 6757 000 000 kr
   
Kommentar till budget Personalkostnader är exkl. löner.Under rubriken arvoden till konstnärer ingår endast arvoden som utbetalats via Göteborgs stads personalsystem och gäller endast de konstnärer som anställts. Majoriteten av konstnärerna har fakturerat, och de arvodena hamnar under rubriken Övriga kostnader, tillsammans med andra personalomkostnader. Enligt manuell beräkning handlar det om 128 000 kr totalt /14 konstnärer.