Riksutställningar

Information från 2008
   
Profil Riksutställningar är en myndighet som har till uppgift att främja utveckling och samarbete inom utställningsområdet. Vi har nytt uppdrag från och med 2011.
   
Antal besökare 309 991
   
Antal samtida konstutställningar Vi skiljer på samtida konst (konst från sent 1960-tal till och med 2000-talets konst och levande konstnärer) och samtidskonst (såsom "postmodern konst" eller konst som medvetet befinner sig utanför eller motsätter sig modernismens grunder). Samtidsko
   
Antal anställda 40
   
Kommun Region Gotland
   
Huvudman Kulturdepartementet / Regeringen
   
Hemsida http://www.riksutstallningar.se
   
E-post info@riksutstallningar.se
   
Policy Svar: Ja på samtliga frågor.
   
Visioner Ja, i enlighet med regeringen och dess parters rådande avtal, överenskommelser och direktiv samt prioriteringar.
   
   
Kommentar till Reko --
   
Budget
Personal 26659 000 000 kr -29,0 %
Konstnärsarvoden 881 511 000 kr 1,6 %
Lokaler 10157 000 000 kr 18,1 %
Bevakning 75 000 000 kr 0,1 %
Övrigt 18325 489 000 kr 32,7 %
SUMMA 56098 000 000 kr
   
Kommentar till budget Ekonomiuppgifterna är tagna ur Riksutställningars årsredovisning för 2010. Denna är upprättad i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Riksutställningars redovisning följer god redovisningssed enligt ESV:s allmänna råd till 2 kap 5 § FÅB respektive allmänna råd till 6 § förordning (2000:606) om myndigheters bokföring. Avrundningsdifferenser kan förekomma i dokumentet eftersom redovisningen av belopp huvudsakligen görs i hela tusental kr. För en mer detaljerad redovisning hänvisar vi till vår årsredovisning som finns att ladda ner från www.riksutstallningar.se