Museum Anna Nordlander

Information från 2008
   
Profil Museum Anna Nordlander är ett museum vars fokus ligger på samtidskonst och genusfrågor. Utställningar, konstsamling, omfattande pedagogisk verksamhet samt föreläsningar och seminarier.
   
Antal besökare Antalet unika besökare går i dagsläget inte att säkerställa.
   
Antal samtida konstutställningar 5
   
Antal anställda 2,5
   
Kommun Skellefteå
   
Huvudman 60% Skellefteå kommun 40% Västerbottens läns landsting
   
Hemsida http://man.skelleftea.org
   
E-post anders.jansson@skelleftea.se
   
Policy Museum Anna Nordlander följer en policy som skulle kunna sammanfattas med att konstnärer vi arbetar med inte ska bekosta någon del av utställningen själv. Eventuella kostnadsutlägg ersätts givetsvis. Det utgår utställnings- och medverkandeersättning utifrån MU-avtalet och KRO's arvodesrekommendationer och vi skriver avtal inför varje utställning.
   
Visioner Då vår verksamhet rör sig mot att arbeta med mer långsiktiga projekt och samarbeten med konstnärer ingår det i vår vision att fortsätta vårt arbete med arvodesfrågan och i dialog med våra huvudmän säkerställa att ersätta medverkande konstnärer med arvoden som de facto motsvarar deras arbetsinsats under de perioderna.
   
   
Kommentar till Reko Rörande momsfrågan som aktualiserades i samband med Museum Anna Nordlanders övergång till aktiebolaget Skellefteå Museum AB så har jag en del funderingar kring moms och bildkonst. Tidiagre har "skattereduktioner" genomförts för bland annat tidskrifter samt att arbetet av artister som framför konstnärliga verk (sångare, diktläsning etc) är momsbefriad. För bildkonsten är det konsekvent 25% moms. Detta gäller även till exempel performancekonstnärer vilket, enligt de samtal jag haft med Skatteverket, "inte är att betrakta som framförande av konstnärligt verk." Som jag ser det bottnar det i frågan om hur i detta fall staten ser på bildkonsten och hur man ignorerat den utveckling/vidgning av konstfältet som skett. Skattemodellen likställer all konst vid målningar, skulpturer vilket går att betrakta som rena handelsvaror. Mitt problem är inte så stort i musei- och konsthallsvärlden då få museer drivs som aktiebolag idag. Museer är heller inte att definiera som kulturbolag som exempelvis en teater är. Det är dock en intressant analys av hur Skatteverket ser på bildkonstområdet och de senaste 100 årens utveckling. För vår personliga del så kan man säga att i och med att vi från en dag till en annan förlorade möjligheten att lyfta ingående moms så förlorade vi samtidigt 25% av vår verksamhetsbudget. Vilket givetvis påverkar vår verksamhet och hur många externa konstnärer/tjänster vi har råd att anlita.
   
Budget
Personal 1 121 000 kr 53,4 %
Konstnärsarvoden 169 000 kr 8,0 %
Lokaler 97 000 kr 4,6 %
Bevakning 10 000 kr 0,5 %
Övrigt 703 000 kr 33,5 %
SUMMA 2 100 000 kr
   
Kommentar till budget Arvode avser utställningsarvode enligt tariffen för små museer och konsthallar samt medverkandeersättning. Utöver detta har arvode utgått när konstnärer medverkat i enstaka program (performance/föreläsningar) enligt KRO:s rekommendationer. I posten Övriga kostnader ingår kostnader för transporter, konstnärers resor och logi, marknadsföring, tryckkostnader, hyra av för utställningen nödvändig teknisk utrustning, försäkringskostnader, byggmaterial och för konstnären tillkommande materialkostnader. Dessa tjänster beställs direkt av Museum Anna Nordlander i samråd med konstnären då det ej är kostnader som konstnären ska bekosta eller betala i förskott (ligga ute med pengar) för. I april 2009 övergick Museum Anna Nordlander att vara ett projekt till att vara en självständig avdelning inom Skellefteå museum. De fasta kostnaderna ökade då tidigare samordningsvinster med Skellefteå kommun inte längre är möjliga samt att vi samtidigt förlorade vår möjlighet att lyfta ingående moms.